Araki Muninsai Ryu Heiho

The following is a list of Araki Muninsai Ryu Headmasters:

 • Araki Muninsai Minamoto Hidetsuna
 • Araki Shingoro Muraharu
 • Kitagawara Yosaku Chikatada
 • Araki Sama No Suke Muratsune
 • Araki Dairyusai Muraki
 • Araki Zuiosai Muraki
 • Araki Jujiro Murataka
 • Araki Josusai Murayasu
 • Araki Chobee Muraharu
 • Araki Muhyoe Muramitsu
 • Anraku Hakuunsai Kunimune
 • Kawamata Isoji Muneharu
 • Abe Mutosai Masamitsu
 • Sanukiya Kisaburo Motochika
 • Hayabuchi Risho Kamo No Miyuki
 • Hayabuchi Risho Kamo No Hajime

Some notable points:

 • Araki Chobee Muraharu served the lord of Satsuma and taught Heiho there.
 • Sanukiya Kisaburo Motochika was a founder of Shinden Shinsei Kinbusa Ryu Kenshibu Do, which is the origin of Shinden Shinsei Hayabuchi Ryu Kenshibu Do.
 • Hayabuchi Risho Kamo No Miyuki was the founder and first headmaster of Shinden Shinsei Hayabuchi Ryu Kenshibu Do.
 • Hayabuchi Risho Kamo No Hajime is the third and current headmaster of Shinden Shinsei Hayabuchi Ryu Kenshibu Do.

[Kinbusa Kan-Ichiro]
The 14th Soke, Kinbusa Kan-Ichiro
[Hayabuchi Risho]
The 15th Soke, Miyuki Risho Hayabuchi
[Hayabuchi Risho]
The 16th Soke, Hajime Risho Hayabuchi