Araki Muninsai Iaido Kata

The following is a list of the kata that we practice, from kneeling techniques (suwariwaza) and standing techniques (tachiwaza) to kata involving people using live blades (kumi tachi).


IAIDO NO KATA
Suwariwaza
Shomen-Makko
Migi Shomen
Hidari Shomen
Ushiro Shomen
Ashi Gakoi
Uke Nagashi
Shinobi
Oikomi
To Gasumi
Kaishaku
Sarusawa No Tsuki
Chiyo No Sabaki
Inazuma Gaeshi
Inazuma
Inazuma Uchi
Hiryu
Yanagi Kage
Ura Hiryu
Ura Yanagi Kage
Migi Sode Garami
Hidari Sode Garami
Enpi
Hagoromo
Konoha Otoshi
Gama
Uki Hashi
Saburi Zuki
Saburi Nagashi
Muso Zuki
Muso Gaeshi 
Tachiwaza
Tsuki No Wa
Kojiri Tori
Nukiuchi
Suigetu Tsukadome
Saburi Furisode
Migi Michizure
Hidari Michizure
Ouji Gote
Iwanami
Kado Iri
Yukigumo
Oiuchi
Kabuto Wari 
IAI HEIHO NO KATA
Kumi Tachi
Shomen-Makko
Kote Uchi
Tsuka Tori
Kojiri Tori
Yoarashi
Samidare
Iwanami
Mise Ai
Ganseki Otoshi